Care

Bijzonder Wonen: mensgerichte woon- en leefomgevingen

Het bouwen voor senioren én voor mensen met een ziekte of beperking is sterk aan ontwikkelingen onderhevig. Een centraal gestuurde regie door de overheid heeft plaats gemaakt voor denken vanuit de vraagmarkt. Wat wenst de klant? Hoe ontwikkelt de vraag zich? De dubbele vergrijzing en de accentverschuiving van ziekte en zorg náár gezondheid en gedrag versnellen het denken over het bevorderen van een gezonde woon- en leefomgeving. Wat zijn de consequenties van maatschappelijke, ecologische  en technologische ontwikkelingen voor een toekomstgeschikt en mensgericht bouwen?

De werelden van innovatieve technologie en mensgericht bouwen komen steeds meer samen in integrale innovatieve ontwerpen die bijdragen aan het  ideaal van ‘behoud en bevorderen van kwaliteit van leven’. Het leidt tot nieuwe visies, andere concepten en nieuwe woonvormen. Wonen, maar dan wel Bijzonder Wonen.

Het traditioneel gesloten karakter van gebouwen opent zich in nieuwe vormen. Wijk en buurt staan centraal en de zorg kan een belangrijke drager van het leefsysteem vormen. Er ontstaan andere  vormen van financiering, het fenomeen bezit wordt in een andere perspectief geplaatst, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid worden gemeengoed. Het leidt tot nieuwe spelers, waarin ook burgers zelf het initiatief nemen. De vervagende grenzen tussen intra- en extramurale zorg versnellen bovenstaande ontwikkelingen.

Zorgorganisaties, woningcorporaties, beleggers en andere initiatiefnemers staan voor de uitdaging om in deze dynamiek vorm te geven aan hun vastgoed.

Vitaal ZorgVast als gespecialiseerde ontwikkelaar in zorg

Vitaal ZorgVast als gespecialiseerd ontwikkelaar in de zorg is bekend met deze dynamische ontwikkelingen. Onze professionals spreken de taal van vastgoed én van zorg. We zijn als geen ander in staat om op basis van visie de gewenste onderlinge verbindingen te leggen en dit te vertalen in huisvestingsconcepten.

Ieder woonzorgconcept moet kunnen meebewegen: met toekomstige nieuwe visies, verder geavanceerdere technologie, andere doelgroepen, nieuwe functies en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit stelt hoge eisen aan het vastgoed en de inrichting ervan:  flexibiliteit, hergebruik, uitstraling, comfort, duurzaamheid en financiële lasten. Als risicodragende vastgoedpartner ontwikkelen we woon(zorg)gebouwen niet slechts vanuit een investeringsperspectief, maar ook vanuit een exploitatieperspectief zodat het vastgoed ook na oplevering betaalbaar is. Onze aanpak sluit daardoor naadloos aan bij de nieuwe financiële realiteit in de zorg.